בעל מניות המחזיק ב- 4,424,778.8 מניות ומעלה נחשב לבעל ענין בחברה (כהגדרת המונח בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968).

בעלי עניין מספר מניות % בהון המונפק
אליהו עזור 20,714,170 23.41%
מנורה מבטחים - גמל ופנסיה 11,018,182 12.45%
הראל – קרנות נאמנות + תעודות סל 84,493 0.10%
הראל - גמל ופנסיה 7,463,260 8.43%
מגדל - קרנות נאמנות 668,329 0.76%
מגדל - ביטוח משתתף ברווחים 6,640,541 7.50%
מרדכי בן משה 4,503,345 5.09%
סה"כ בעלי עניין 51,092,320 57.74%

הון המניות המונפק     88,495,576

נכון לתאריך 31.12.2021 לפי המידע המצוי בידי החברה