"בעל מניות המחזיק ב- 3,955,752 מניות ומעלה נחשב לבעל ענין בחברה (כהגדרת המונח בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968)."

בעלי עניין מספר מניות % בהון המונפק
דלק קידוחים 20,000,000 22.6%
מנורה מבטחים - גמל ופנסיה 11,018,182 12.45%
הראל – קרנות נאמנות + תעודות סל 271,121 0.31%
הראל - גמל ופנסיה 5,364,378 6.06%
מגדל - נוסטרו 35,000 0.04%
מגדל - קרנות נאמנות 1,788,302 2.02%
מגדל - ביטוח משתתף ברווחים 6,640,541 7.50%
אלטשולר שחם גמל ופנסיה 7,400,000 8.36%
אלטשולר שחם ניהול קרנות נאמנות 2,575,000 2.91%
סה"כ בעלי עניין 55,092,524 62.25%

 

הון המניות המונפק          88,495,576

הון המניות המקנה זכויות הצבעה   79,115,045.12

נכון לתאריך 30.06.2020