בעל מניות המחזיק ב- 4,424,778.8 מניות ומעלה נחשב לבעל ענין בחברה (כהגדרת המונח בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968).

הון המניות המונפק     88,495,576

נכון לתאריך 25.7.2023 לפי המידע המצוי בידי החברה
*החזקות של אליהו עזור, מנורה מבטחים גמל ופנסיה ומרדכי בן משה, נכון ליום 30.6.2023

בעלי עניין מספר מניות % בהון המונפק
אהרן גובר פרנקל 22,115,898 24.99%
אליהו עזור 20,981,205 23.71%
מנורה מבטחים – גמל ופנסיה 11,018,182 12.45%
מרדכי בן משה 6,157,916 6.96%
סה"כ בעלי עניין 60,273,201 68.11%