"בעל מניות המחזיק ב- 3,955,752 מניות ומעלה נחשב לבעל ענין בחברה (כהגדרת המונח בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968)."

בעלי עניין מספר מניות % בהון המונפק
אלי עזור 20,000,000 22.6%
מנורה מבטחים - גמל ופנסיה 11,018,182 12.45%
הראל – קרנות נאמנות + תעודות סל 55,741 0.06%
הראל - גמל ופנסיה 7,364,378 8.32%
מגדל - קרנות נאמנות 1,007,621 1.14%
מגדל - ביטוח משתתף ברווחים 6,640,541 7.50%
אלטשולר שחם גמל ופנסיה 7,400,000 8.36%
אלטשולר שחם ניהול קרנות נאמנות 1,525,000 1.72%
סה"כ בעלי עניין 55,011,463 62.16%

הון המניות המונפק     88,495,576

נכון לתאריך 25.05.2021 לפי המידע המצוי בידי החברה