בעל מניות המחזיק ב- 4,424,778.8 מניות ומעלה נחשב לבעל ענין בחברה (כהגדרת המונח בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968).

בעלי עניין מספר מניות % בהון המונפק
אלי עזור 20,555,951 23.23%
מנורה מבטחים - גמל ופנסיה 11,018,182 12.45%
הראל – קרנות נאמנות + תעודות סל 123,872 0.14%
הראל - גמל ופנסיה 7,364,378 8.32%
מגדל - קרנות נאמנות 871,036 0.98%
מגדל - ביטוח משתתף ברווחים 6,640,541 7.50%
אלטשולר שחם גמל ופנסיה 5,360,658 6.06%
סה"כ בעלי עניין 51,934,618 58.68%

הון המניות המונפק     88,495,576

נכון לתאריך 30.06.2021 לפי המידע המצוי בידי החברה