אודות

תמר פטרוליום הינה שחקנית בשוק האנרגיה הישראלי, אשר החלה פעילותה בחודש יולי 2017, עם רכישת 9.25% (מתוך 100%) מהזכויות בחזקות "תמר" ו"דלית" מדלק קידוחים – שותפות מוגבלת, זאת באמצעות גיוס חוב והון מהציבור והקצאת מניות לדלק קידוחים.

כ- 9 חודשים לאחר מכן, בחודש מרץ 2018, רכשה החברה מנובל אנרג'י זכויות נוספות בשיעור של 7.5% (מתוך 100%) מהזכויות בחזקות "תמר" ו"דלית", באמצעות גיוס חוב מהציבור והקצאה פרטית של מניות לנובל אנרג'י.

לפיכך, החברה מחזיקה כיום ב- 16.75% (מתוך 100%) מהזכויות בחזקות "תמר" ו"דלית", אשר בשטחן מצויים מאגרי תמר, תמר South West ודלית, והיא עוסקת במכירה של גז טבעי המופק ממאגר תמר (אשר החל להפיק גז טבעי וקונדנסט בשנת 2013) ללקוחות שונים בשוק המקומי ובעיקר לחברת החשמל לישראל בע"מ, ליצרני חשמל פרטיים, ללקוחות תעשייתים, ולחברות שיווק של גז טבעי, וכן במכירה של גז טבעי לירדן ולמצרים. בנוסף, עוסקת החברה במכירה של קונדנסט המופק מפרויקט תמר לפז זיקוק אשדוד בע"מ ובקידום הרחבת מערך ההפקה של פרויקט תמר.

ניירות הערך של החברה החלו להיסחר לראשונה בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ בחודש יולי 2017, ואגרות החוב של החברה מדורגות על-ידי חברת מידרוג בע"מ בדירוג A1.il (עם אופק יציב).

תמר פטרוליום הינה שחקן מהותי במשק הגז הטבעי בישראל, ומאפשרת למשקיעיה ליהנות משקיפות מלאה לפעילותה, תוך השאת ערך החזקותיה וחלוקת דיבידנדים תקופתית, ככל הניתן על-פי דין, הנובעת מחשיפה ישירה למאגרי 'תמר' ו'דלית'