אודות

בחודש מרץ 2018 רכשה החברה 7.5% נוספים מהאחזקות בתמר מתוך חלקה של נובל אנרג'י, באמצעות גיוס חוב (סדרה ב') בסך של 560 מיליון דולר אשר דורג אף הוא על ידי חברת מדרוג בדירוג הגבוה A1.il. תנאי החוב מפורטים בשטר הנאמנות. סדרה ב' החלה להיסחר בבורסה בתל-אביב ביום 14.3.18.

בנוסף, גייסה החברה הון ממשקיעים ישראלים ובינלאומיים, וביום 24/7/2017 החלו מניותיה להיסחר בבורסה הישראלית תחת הסימול תמרפ.

תמר פטרוליום מאפשרת חשיפה ישירה ויעילה לתזרים המזומנים ממאגר 'תמר', ונהנית מיתרונות ברורים כגון מבנה הון וחוב יעיל, ללא חשיפה לפעילות שאיננה במסגרת 'תמר' ו'דלית' וכן העובדה כי החברה תחלק למשקיעיה דיבידנדים על בסיס חצי שנתי, לאחר שירות החוב, ובכפוף לעמידה במבחני חלוקה, כפי שנקבע בתקנון החברה.

תמר פטרוליום הינה שחקנית בשוק האנרגיה הישראלי, אשר החלה פעילותה בשנת 2017.

החברה הינה חברת תשואה (Yield Company), המחזיקה ב- 16.75% מהזכויות בחזקות 'תמר' ו'דלית'.

מאגר 'תמר', אשר החל להפיק גז טבעי בשנת 2013, מספק את תצרוכת הגז הטבעי של מדינת ישראל בהתאם לצרכיה וכן מייצא גז טבעי לירדן.

בחודש יולי 2017 גייסה החברה אג"ח והון מניות לצורך רכישת אחזקות שותפות דלק קידוחים במאגר. אג"ח החברה (סדרה א') מדורג על ידי חברת מדרוג בדירוג A1.il  באופק יציב. תנאי החוב הינם כמפורט בשטר הנאמנות.

תמר פטרוליום מתעתדת להפוך לשחקן מהותי במשק הגז הטבעי בישראל, ולאפשר למשקיעיה ליהנות משקיפות מלאה לפעילותה, תוך השאת ערך החזקותיה וחלוקת דיבידנדים תקופתית הנובעת מחשיפה ישירה למאגרי 'תמר' ו'דלית'